KARTA ZGŁOSZENIA PŁATNE

Zgłaszam udział w kursie doskonalącym / warsztacie / warsztacie artystycznym pt:


  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z moim uczestnictwem w kursie doskonalącym organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju;
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym:
  - wizerunek - celem realizacji przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju działań informacyjnych i promujących Ośrodek:

  na stronie internetowej Ośrodka
  na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju
  w Buskim Kwartalniku Edukacyjnym
  w innych broszurach i ulotkach informacyjnych wydawanych przez Ośrodek

  Zostałam/zostałem poinformowany/na, że wyrażenie zgody jest dobrowolne

  "Zobowiązuję się do dokonania opłaty za uczestnictwo w ww. szkoleniu na konto PODiDN w Busku-Zdroju w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym oddział w Busku-Zdroju nr 83 8517 0007 0010 0198 1300 0005 na podstawie faktury wystawionej po szkoleniu. Rezygnacji można dokonać e-mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji i nie zgłoszenia się na szkolenie zobowiązuje się do pokrycia kosztów szkolenia".

  * Zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną zamieszczoną na stronie Ośrodka https://podidn.pl/szkolenia-2/pliki_do_pobrania/

  Karta Zgłoszenia