KARTA ZGŁOSZENIA

Zgłaszam udział w kursie doskonalącym / warsztacie / warsztacie artystycznym pt:


  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z moim uczestnictwem w kursie doskonalącym organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju;
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym:
  - wizerunek - celem realizacji przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju działań informacyjnych i promujących Ośrodek:

  na stronie internetowej Ośrodka
  na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju
  w Buskim Kwartalniku Edukacyjnym
  w innych broszurach i ulotkach informacyjnych wydawanych przez Ośrodek

  Zostałam/zostałem poinformowany/na, że wyrażenie zgody jest dobrowolne

  * Zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną zamieszczoną na stronie Ośrodka https://podidn.pl/szkolenia-2/pliki_do_pobrania/

  Karta Zgłoszenia