logo1

POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU

Ośrodek utworzony Uchwałą Nr XXXII/186/2002 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dn. 26 maja 2002 r.

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli jest publiczną placówką oświatową działającą od 19 sierpnia 2002 r. Organem prowadzącym jest Powiat Buski, natomiast organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty. Siedziba Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli znajduje się w Busku-Zdroju przy alei Mickiewicza 21

OŚRODEK SWOIM DZIAŁANIEM OBEJMUJE:

 • Powiat Buski – szkoły ponadgimnazjalne
 • Powiat Kazimierski – szkoły ponadgimnazjalne
 • Gminę Busko-Zdrój
 • Gminę Nowy Korczyn
 • Gminę Stopnica
 • Gminę Wiślica
 • Gminę Tuczępy
 • Gminę Pacanów
 • Gminę Solec-Zdrój
 • Gminę Gnojno
 • Gminę Pińczów
 • Gminę Kazimierza Wielka
 • Gminę Opatowiec

Cel naszej działalności

Celem naszej działalności jest organizowanie i prowadzenie szkoleń podnoszących poziom przygotowania zawodowego nauczycieli szkół i placówek, a także prowadzenie doradztwa metodycznego oraz inicjowanie i wspieranie wszelkich działań związanych z wprowadzaniem nowoczesnych form, metod i środków nauczania.

Oferta edukacyjna Ośrodka ma charakter otwarty

PROPONOWANE FORMY DOSKONALENIA

 • Warsztaty metodyczne
 • Szkolenia dla rad pedagogicznych
 • Konferencje metodyczne:
  • Gminne
  • Powiatowe
  • Wojewódzkie
 • Szkolenia dla kadry kierowniczej
 • Konsultacje:
  • indywidualne
  • zbiorowe

PROPONOWANE FORMY DOSKONALENIA

 • Szkolenia dla rodziców
 • Szkolenia e-learningowe
 • Studia podyplomowe
 • Warsztaty artystyczne
 • Kursy doskonalące
 • Kursy kwalifikacyjne
 • Kursy komputerowe
 • Sieci współpracy
 • Wojewódzkie Zadania Edukacyjne
  Świętokrzyskiego
  Kuratora Oświaty (Granty)
 • Szkolenia BHP
 • Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Szkolenia dla opiekunów uczniów podczas dowozów do
  szkół
  z zakresu bhp oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej
Oferta edukacyjna Ośrodka ma charakter otwarty

ZAPEWNIAMY DORADZTWO METODYCZNE W ZAKRESIE NASTĘPUJĄCYCH PRZEDMIOTÓW:

 • Języka polskiego
 • Geografii
 • Biologii
 • Przyrody
 • Historii
 • WOS
 • Edukacji wczesnoszkolnej
 • Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Bibliotekoznawstwa
 • Informacji naukowo-technicznej
 • Edukacji wczesnoszkolnej
 • Psychologii
 • Pedagogiki
 • Pedagogiki leczniczej
 • Terapii pedagogicznej
 • Logopedii
 • Oligofrenopedagogiki

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I PUBLIKACYJNA

Prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej Ośrodka

Publikowanie przez Ośrodek „Buskiego Kwartalnika Edukacyjnego”

W Kwartalniku nauczyciele mają możliwość dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem, publikowania prac i prezentowania nowatorskich rozwiązań.

Wspieramy uzdolnienia dzieci i młodzieży

Dbamy o wysoką jakość edukacyjną Ośrodka

MIEJSCE ODKRYWANIA TALENTÓW

Dnia 28 lutego 2011 r. Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli uzyskał tytuł: Miejsca Odkrywania Talentów, który świadczy o tym, iż placówka przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży

KADRA PEDAGOGICZNA OŚRODKA:

 • Nauczyciele konsultanci
  zatrudnieni w Ośrodku
  (2 osoby).
 • Nauczyciele doradcy metodyczni
  zatrudnieni w Ośrodku
  (8 osób).
 • Nauczyciele doradcy metodyczni
  współpracujący z Ośrodkiem
  (3 osoby).

Eksperci przedmiotowi

W ramach projektu systemowego MEN –„Wdrażanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół” w zakresie:

 • Geografii.
 • Edukacji historycznej.
 • Edukacji Obywatelskiej.

AKREDYTACJA

Dnia 08.07.2020 r. decyzją Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach, Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju uzyskał akredytację numer KO.II.5470.12.2020