Cykl szkoleń dla pedagogów specjalnych (druga edycja)

 • Post category:Aktualności
 • Post last modified:30 marca 2023

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju

zaprasza na cykl szkoleń dla pedagogów specjalnych (druga edycja), którzy rozpoczęli pracę w szkołach ogólnodostępnych od 1 września 2022 r.

Cele szkolenia:

 • ukazanie roli pedagoga specjalnego w realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu przedszkola, szkoły i placówki
 • zapoznanie ze sposobami planowania, realizacji i ewaluacji zadań pedagoga specjalnego w szkole ogólnodostępnej
 • doskonalenie umiejętności przydatnych w realizacji zadań pedagoga specjalnego, w tym kompetencji interpretacyjnych, komunikacyjnych, metodycznych i relacyjnych.

Tematyka kolejnych zajęć:

 1. Prawne i metodyczne podstawy działalności pedagoga specjalnego zatrudnionego w szkole ogólnodostępnej – planowanie pracy.
 2. Zadania pedagoga specjalnego w zakresie rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, prowadzenia oceny funkcjonalnej oraz konsultacji szkolnych.
 3. Zadania pedagoga specjalnego w zakresie planowania działań edukacyjno-terapeutycznych dla ucznia/dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 4. Zadania pedagoga specjalnego w zakresie wspierania nauczycieli w dostosowaniu sposobów i metod pracy oraz doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych.
 5. Rola pedagoga specjalnego w przygotowaniu rekomendacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu przedszkola, szkoły i placówki.
 6. Zadania pedagoga specjalnego w zakresie wspierania nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów lub wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie.
 7. Rola pedagoga specjalnego w zespołowym rozwiazywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów – modele współpracy.

 

Zajęcia będą realizowane w trybie hybrydowym, część zajęć w siedzibie PODiDN, część z wykorzystaniem aplikacji TEAMS

Można uczestniczyć we wszystkich ww. siedmiu lub tylko w wybranych zajęciach. 

Osoba prowadząca: dr Karol Bidziński

Termin pierwszych zajęć: 19 kwietnia 2023 r.  godz. 1600

Miejsce pierwszych zajęć: Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju

Szkolenie dla osób pracujących w szkołach i placówkach oświatowych nieobjętych doradztwem przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju są płatne – 40 zł za każde zajęcia w terminie do 7 dni po ich realizacji.

 

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu

do dnia 14 kwietnia 2023 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: https://podidn.pl/formularz_szkolenia/.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 41-378-18-56.