Kurs kwalifikacyjny “Wychowanie do życia w rodzinie”

  • Post category:Aktualności
  • Post last modified:1 lutego 2022

                      Powiatowy Ośrodek Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju
serdecznie zaprasza do uczestnictwa w
                      KURSIE KWALIFIKACYJNYM
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Celem kursu jest uzyskanie przez nauczycieli dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia w szkole podstawowej przedmiotu – Wychowanie do życia w rodzinie.

Cele szczegółowe kursu – efekty kształcenia:

W wyniku ukończenia kursu kwalifikacyjnego w zakresie wychowania do życia w rodzinie nauczyciel
uzyskuje przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do prowadzenia zajęć z tego zakresu w szkole podstawowej.

Kurs obejmuje następujące bloki tematyczne:

  1. Zagadnienia dotyczące podstaw wychowania do życia w rodzinie.
  2. Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne.
  3. Zagadnienia biomedyczne.
  4. Zagadnienia seksuologiczne.
  5. Dydaktyka wychowania do życia w rodzinie.

Uczestnicy:

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli posiadających kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289), którzy po ukończeniu kursu uzyskają dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie w szkołach podstawowych.

Organizacja kursu:

Kurs realizowany jest na podstawie zgody wydanej przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i rozpoczyna się po utworzeniu się grupy szkoleniowej. Szczegółowy terminarz zjazdów zostanie ustalony po uzgodnieniu
z uczestnikami kursu.

Program kursu obejmuje 300 godzin, w tym 240 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów i ćwiczeń oraz 60 godzin praktyk pedagogicznych.

Sposób realizacji zajęć:

Zajęcia odbywać się będą w zależności od sytuacji pandemicznej w formie stacjonarnej lub przez platformę edukacyjną Moodle lub platformę Teams, w systemie weekendowym (piątek/sobota/ niedziela).

Kurs realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2019 r., poz. 1045; z 2021 r. poz. 1601) oraz wymaganiami określonymi w Ramowym planie i programie kursu kwalifikacyjnego w zakresie wychowania do życia w rodzinie, zatwierdzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 9 września 2021 r..

Koszt uczestnictwa w kursie zostanie ustalony po utworzeniu się grupy szkoleniowej. Płatności można dokonywać w ratach.

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA: MARZEC 2022 r.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronie internetowej Ośrodka: www.podidnbusko.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 41-378-18-56.