Studia podyplomowe

 • Post category:Aktualności
 • Post last modified:30 września 2021

Zapraszamy Państwa na studia podyplomowe realizowane  przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Można zapisać się na poniższe kierunki studiów bezpośrednio w naszym Ośrodku lub telefonicznie pod nr: 41 378 18 56 lub mailowo: podidn@busko.internetdsl.pl. Zapraszamy.

Wykaz i opis kierunków studiów:
 • Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z zaburzeniami spectrum autyzmu

ADRESACI:

Studia kierowane są do absolwentów studiów (I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich) z przygotowaniem pedagogicznym, nauczycieli różnych specjalności zatrudnionych w placówkach szkolnictwa specjalnego i w szkolnictwie ogólnodostępnym, psychologów, pedagogów, którzy są zainteresowani podniesieniem kwalifikacji, zainteresowanych wspomaganiem osób z zaburzeniami spectrum autyzmu.

 OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie do realizowania wspomagania rozwoju dzieci i osób z autyzmem oraz szeroko rozumianym spektrum autyzmu. Studia podyplomowe z zakresu autyzmu przygotowują również do objęcia kompetentnego wspomagania rodzin osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Program studiów obejmuje treści kształcenia umożliwiające uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci z autyzmem, współpracę z ich środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Absolwent jest przygotowany do pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych oraz podejmowania działań edukacyjnych i wspierających podopiecznego z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera.

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE 

 • złożenie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Wczesny autyzm dziecięcy – diagnoza i terapia
 • Metodyka kształcenia uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • Dydaktyka specjalna
 • Metodyka wczesnego wspierania rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spectrum autyzmu

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 635 godzin ( 455 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 180 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

 

 • Przygotowanie pedagogiczne (psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela)

 

 

Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna z arteterapią;

ADRESACI:

Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich specjalności kierunku pedagogika, pedagogika specjalna i kierunków nauczycielskich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do prowadzenia zajęć z zakresu diagnozy, terapii pedagogicznej i rewalidacji indywidualnej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych przy wykorzystaniu arteterapii oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy diagnostycznej, terapeutycznej i rewalidacyjnej w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświaty prowadzących działania o charakterze terapeutycznym, do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami i ich rodzinami, do pracy z dziećmi i dorosłymi potrzebującymi pomocy z zakresu diagnozy, terapii pedagogicznej i rewalidacji indywidualnej oraz do wykorzystywania arteterapii w procesie terapeutycznym i rewalidacyjnym. Uczestnik studiów nabywa umiejętności i kompetencje umożliwiające prowadzenie diagnozy, terapii pedagogicznej i rewalidacji indywidualnej wybranych grup wiekowych i osób ze specyficznymi trudnościami. Dzięki pogłębionej wiedzy będzie lepiej rozumiał przyczyny występowania rozmaitych zaburzeń, uzależnień, trudności w nauce, będzie potrafił diagnozować poszczególne zaburzenia i trudności oraz dobierać odpowiednie formy terapii i rewalidacji indywidualnej, w tym będzie szczególnie przygotowany do wykorzystywania arteterapii w procesie terapeutycznym i rewalidacyjnym.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał ma wiedzę z zakresu psychologii, psychiatrii, pedagogiki specjalnej, diagnozy i wspomagania predyspozycji, metodyki terapii pedagogicznej, metodyki rewalidacji indywidualnej, integracji sensorycznej oraz arteterapii. Potrafi przeprowadzić diagnozę pedagogiczną, w tym diagnozę dzieci z trudnościami w nauce, dzieci  zaburzeniami rozwoju ruchowego oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju społeczno-emocjonalnego, dobrać, zaplanować, przeprowadzić i ocenić działania z zakresu terapii pedagogicznej, w tym potrafi przeprowadzić terapię zabawą, terapię rodziny i terapię zajęciową.

Potrafi prowadzić rewalidację uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z niepełnosprawnościami fizycznymi. Potrafi także prowadzić zajęcia z zakresu arteterapii, między innymi w formach teatroterapii, biblioterapii i kinezjoterapii;

Jest przygotowany do pracy samodzielnie i w grupie specjalistów, z dziećmi o różnych specyficznych potrzebach i trudnościach w nauce. Jest uwrażliwiony na problemy uczniów, świadom konieczności etycznego zachowania w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz gotów do nieustannego aktualizowania i wzbogacania swojej wiedzy. Ma kwalifikacje do prowadzą działania z zakresu diagnozy pedagogicznej, terapii pedagogicznej, rewalidacji indywidualnej i/lub zajęcia z arteterapii.

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE 

 • złożenie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Organizacja i prowadzenie procesu terapeutycznego
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Metodyka działań rehabilitacyjnych
 • Arteterapia

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 635 godzin ( 455 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 180 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

 

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika);

ADRESACI:

Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów wyższych, pedagogów, nauczycieli różnych specjalności zatrudnionych w placówkach szkolnictwa specjalnego oraz w szkolnictwie ogólnodostępnym, którzy nie posiadają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie uczestników do pracy pedagogicznej i edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Studia wyposażają w niezbędną wiedzę z zakresu psychologicznych i biologicznych aspektów związanych z niepełnosprawnością intelektualną, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, umiejętności związanych ze wspieraniem dziecka i rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, rozpoznawania potrzeb, możliwości i trudności dziecka/ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i udzielania mu wsparcia, zgodnie z jego potencjałem rozwojowym oraz kompetencji umożliwiających tworzenie właściwych warunków do realizacji procesu edukacji, rehabilitacji i terapii dziecka/ucznia z niepełnosprawnością intelektualną na wszystkich poziomach edukacyjnych a także współpracę z innymi specjalistami w celu doskonalenia prowadzonych działań wychowawczych i dydaktycznych.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał teoretyczną, interdyscyplinarną wiedzą pozwalającą na rozumienie procesów: integralnego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną w poszczególnych okresach życia; edukacji, rewalidacji, rehabilitacji, terapii, wychowania, opieki i aktywności artystycznej w aspekcie pedagogicznym, psychologicznym, społecznym. Nabędzie fundamentalne umiejętności: integrowania wiedzy z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną ze złożonymi problemami edukacyjno-wychowawczymi, rewalidacyjnymi, rehabilitacyjnymi i terapeutycznymi obecnymi w tej w pracy; diagnozowania złożonych sytuacji edukacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz twórczego organizowania zajęć indywidualnych i grupowych z dostosowaniem treści i metod do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wyposażony zostanie w kompetencje w zakresie wrażliwości, odpowiedzialności i świadomości etycznej w obszarze edukacji, rewalidacji, terapii, rehabilitacji i aktywności artystycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwent nabędzie kwalifikacje niezbędne do pełnienia ról o charakterze edukacyjnym, rehabilitacyjnym, rewalidacyjnym i umiejętności w zakresie pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu i w różnym wieku.

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE 

 • złożenie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wsbinoz.edu.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej

 

 • Metodyka nauczania i wychowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną

 

 • Dydaktyka specjalna

 • Metodyka terapii zabawą

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 635 godzin ( 455 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 180 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

 

 • Integracja sensoryczna.